نور برازي

Teacher Trainer and Head of the English Language Diploma at Continuing Education, Dar Al Hekma University

  • أنثى

I am a certified teacher trainer by Cambridge University. I work as the head of the English language program/ teacher trainer, Continuing Education Department, Dar Al Hekma University in Jeddah, KSA. I also work as a Cambridge CELTA tutor Certificate in Teaching English to Speakers of Other Language.

أقوم بتدريس

Teaching English as a Second Language - TESL

استراتيجيات التعليم

دورة مستمرة تبدأ 01 نوفمبر 2018